ICT Challenge 2018

"กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
ที่สนใจในด้านคอมพิวเตอร์ และต้องการค้นหาความสามารถด้านไอทีของตัวเองพร้อมชิงทุนการศึกษากว่า 10,000 บาท"
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลที่ควรทราบ

สถานที่ลงทะเบียน: รายงานตัว และลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ณ ห้องประชุมจำรัสฉายะพงศ์ ชั้น 2 (อาคาร CB2)
สถานที่สอบรอบคัดเลือก: สอบแข่งขันรอบคัดเลือก ห้องเรียนอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 3 (อาคาร CB2)
ประกาศผลรอบคัดเลือก และจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประกาศผลและมอบรางวัล: สำนักหอสมุด มจธ.
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละโรงเรียน โปรดนำบัตรข้าราชการครู หรือบัตรพนักงานครูมาด้วย เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบกรณีได้รับรางวัล
การนำรถเข้ามาจอดภายในมหาวิทยาลัย ฯ
ในกรณีที่ทีมผู้แข่งขันเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถโรงเรียนสามารถนำรถไปจอดที่อาคารจอดรถ 14 ชั้น โดยมีค่าใช้จ่าย) ชั่วโมงละ 10 บาท จอดฟรี 1 ชั่วโมงแรก เหมาจ่ายตลอดทั้งวัน 80 บาท หรือลานจอดรถของสถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)

กติกาและข้อกำหนดการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน

 • เป็นการแข่งขันประเภททีม สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6 จำนวนสมาชิก 3 คนต่อ 1 ทีม

คุณสมบัติและเงื่อนไขของทีม

 • ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปี 4 5 หรือ 6
 • สมาชิกทั้ง 3 คนภายในทีมต้องมาจากโรงเรียนเดียวกัน
 • แต่ละโรงเรียนมีสิทธิ์ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวน
 • แต่ละทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม 1 คน (ในกรณีที่ส่งมาหลายทีมจากโรงเรียนเดียวกันขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกทีมโดยคณะกรรมการผู้จัดงาน
  • อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นอาจารย์ประจำโรงเรียนเดียวกันกับนักเรียน
  • ในกรณีโรงเรียนที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันหลายทีมสามารถใช้อาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวกันได้

รูปแบบการแข่งขัน

รอบคัดเลือก

 • ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องทำข้อสอบแบบปรนัย ซึ่งเป็นการทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เวลาสอบ 60 นาที จากนั้นจะนำคะแนนของสมาชิกทั้ง 3 คนภายในทีมมารวมกันเพื่อคัดทีมที่มีคะแนนสูงสุดจำนวน 6 ทีม ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
 • ในกรณีมีทีมที่ผลคะแนนรวมเท่ากัน จนทำให้ทีมที่มีคะแนนสูงสุดมีมากกว่า 6 ทีม คณะ ฯ จะใช้วิธี Harmonic mean เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 6 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ
 • หากคะแนน Harmonic mean ยังคงเท่ากันอีก คณะ ฯ จะใช้คำถามพิเศษเพื่อหาทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

รอบชิงชนะเลิศ

 1. แต่ละทีมจะมีสิทธิ์เป็นผู้เลือกคำถามได้ทีมละ 2 ครั้ง ลำดับการเลือกคำถามของแต่ละทีม จะใช้ระบบ Random โดย คำถามจะแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
  1. กลุ่มความรู้ทั่วไป และข่าวสารด้านไอที
  2. กลุ่มเทคโนโลยีเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์
  3. กลุ่มการเขียนโปรแกรม และอัลกอริทึม
  4. กลุ่มเว็บเทคโนโลยี และโปรแกรมประยุกต์บนมือถือ
  5. กลุ่มคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์
 2. แต่ละหมวดประกอบด้วย 4 คำถาม โดยแต่ละคำถามจะมีระดับง่าย 100 คะแนนจำนวน 1 ข้อ, ปานกลาง 200 คะแนน จำนวน 2 ข้อ และยาก 300 คะแนนจำนวน 1 ข้อ
 3. ทีมที่มีสิทธิ์เลือกคำถาม ถูกบังคับให้ตอบคำถามนั้น ส่วนทีมอื่น ๆ สามารถเลือกที่จะไม่ตอบคำถามที่ตนไม่ได้เลือกได้ (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
 4. ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุดได้รับรางวัลชนะเลิศ และทีมที่ได้คะแนนรวมรองลงมาจะได้รางวัลที่ 2 และ 3 ตามลำดับ ส่วนทีมที่เหลือได้รับรางวัลชมเชย

การให้คะแนน

 1. หากทีมใดตอบถูกจะได้รับคะแนนตามที่ระบุบนป้าย และหากทีมใดตอบผิดจะได้คะแนนติดลบ ส่วนทีมที่ไม่ตอบ ไม่มีคะแนน
 2. คะแนน Double point หรือคะแนนคูณสอง จะเป็นคะแนนพิเศษที่ซ่อนอยู่หลังป้ายคำถาม หากทีมใดที่มีสิทธิ์เลือกคำถามตอบคำถามที่มีคะแนนพิเศษนี้ถูก จะได้รับคะแนนคูณสองจากคะแนนป้าย แต่จะไม่มีผลหากตอบผิด ส่วนทีมอื่น ถ้าตอบถูก จะได้แค่คะแนนตามป้าย ตอบผิดคะแนนติดลบตามป้าย ไม่ได้รับสิทธิ์ double point
หมายเหตุ : ทีมที่แข่งขันจะไม่ทราบว่ามีตัวพิเศษคูณสองกี่ตัว และซ่อนอยู่ที่คำถามใดบ้าง

คณะกรรมการตัดสิน

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประเภทคำถามที่ใช้ในการแข่งขันรอบคัดเลือก

prog

กลุ่มความรู้ทั่วไปและข่าวสารด้านไอที

เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้รอบตัว และข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และวงการการสื่อสารโทรคมนาคม เพราะนอกเหนือจากศาสตร์หรือวิชาการต่าง ๆ แล้ว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่เคยหยุดนิ่ง นักเรียนต้องรอบรู้และติดตามข่าวสารในวงการไอซีทีอย่างสม่ำเสมอ เช่น Big Data /Machine Learning /IOT/Blockchain
prog

กลุ่มเทคโนโลยีเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์

เนื้อหาความรู้เบื้องต้นเทคโนโลยีเครือข่าย และอินเทอร์เน็ตมี LAN, WAN และ Internet เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบปฏิบัติการ การจัดการกับแฟ้มข้อมูลและโฟลเดอร์ การใช้งาน Microsoft Word เช่น การจัดงานเอกสาร การจัดงานตัวหนังสือ การเพิ่มข้อความด้วยเครื่องมือวาดรูป การแทรกตารางลงในเอกสาร การใช้งาน Microsoft Excel
prog

กลุ่มการจัดการข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูล

เนื้อหาเกี่ยวกับ ข้อมูลและสารสนเทศ กระบวนการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูล


prog

กลุ่มการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม

เนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนในการแก้ปัญหา แนวคิดการวิเคราะห์แก้ปัญหาโดยใช้ผังงาน (Flowchart) ภาษาเทียม (pseudo code) เพื่อแสดงอัลกอริทึม โดยใช้โครงสร้างแบบลำดับ โครงสร้างแบบมีทางเลือก โครงสร้างแบบทำซ้ำ และโครงสร้างแบบแถวลำดับ
prog

กลุ่มเว็บเทคโนโลยี และโปรแกรมประยุกต์บนมือถือ

เนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการอินเตอร์เน็ต Internet Service Provider (ISP) การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อสื่อสารผ่านเว็บ โปรโตคอล (Protocol) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น Client และ Server เว็บบราวเซอร์ (web browser) ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร Hypertext และการเชื่อมโยง (Links) เว็บเพจ (Web Page) และโฮมเพจ (Home Page) เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) DNS-Domain Name System และ Sub Domain วิธีสร้างเว็บไซต์ เช่น สร้างเว็บไซต์ด้วย Web Hosting โปรแกรมกราฟฟิก ภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บ เช่น HTML, XML, XHTML, CSS, JavaScript, Ajax, php ส่วนประกอบ และโครงสร้างของของเว็บไซต์ ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์ มาตรฐานความปลอดภัยบนเว็บไซต์ รวมถึงโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ บนมือถือ
prog

กลุ่มคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

เนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของคอมพิวเตอร์ การทำงานของคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ประเภทของคอมพิวเตอร์ และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

รางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขัน

หมายเหตุ :

 1. สมาชิกของทีมที่ได้รับรางวัล 1 -3 หรือทีมที่มีคะแนนยอดเยี่ยมมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษาของคณะฯ
 2. นักเรียนทุกคน และอาจารย์ที่ปรึกษาทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับใบรับรองการเข้าร่วมที่ออกโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 3. รางวัลอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งทางผู้จัดจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถานที่จัดการแข่งขัน

การแข่งขันรอบคัดเลือก

ห้องประชุมจำรัสฉายะพงศ์ชั้น 2 และห้องเรียนอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 3 (อาคารCB2)

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือก และและจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ ลาน Clinic Zone C ชั้น 1 สำนักหอสมุด

กำหนดการดำเนินกิจกรรม

“วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมจำรัสฉายะพงศ์ ชั้น 2 และห้องเรียนอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 3 (CB2) และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”

ระยะเวลา

กิจกรรม

วันนี้ - 12 พฤศจิกายน 2561 รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน
13 - 14 พฤศจิกายน 2561 ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติผู้สมัคร
16 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
19 พฤศจิกายน 2561
 • 09.30 – 10.30 น. แข่งขันรอบคัดเลือก
 • 13.00 – 15.00 น. แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประกาศผลผู้ชนะ และพิธีมอบรางวัล

-

 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนแข่งขัน
 2. มีอาหารว่าง และอาหารกลางวัน ไว้รับรองสำหรับผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีมทุกทีม

กำหนดการแข่งขัน

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เวลา

กิจกรรม

08.30 – 09.00 น. รายงานตัว และลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ณ ห้องประชุมจำรัสฉายะพงศ์ ชั้น 2 (อาคาร CB2)
09.00 – 09.30 น. เปิดงาน ณ ห้องประชุมจำรัสฉายะพงศ์ ชั้น 2 (อาคาร CB2) โดย ผศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ รักษาการรองประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
09.30 – 10.30 น. สอบแข่งขันรอบคัดเลือก ห้องเรียนอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 3 (อาคาร CB2)
11.00 - 12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง ห้องประชุมจำรัสฉายะวงศ์ ชั้น 3 (อาคาร CB2)
12.30 น. ประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือก และนัดหมายรอบชิงชนะเลิศ ณ ลาน Clinic Zone C ชั้น 1 สำนักหอสมุด มจธ.
13.00 – 15.00 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
15.00 – 15.30 น. ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พิธีมอบรางวัล และถ่ายรูปร่วมกัน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนแข่งขัน

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน / อัพโหลดเอกสาร

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน / อัพโหลดเอกสาร โดยผ่าน Facebook ของหัวหน้าทีม

ปิดรับสมัครและอัพโหลดเอกสารแล้ว