< SIT Code />

“เวทีการแข่งขันที่ท้าทายความสามารถ ด้าน Programming สําหรับน้อง ๆ มัธยมศึกษา ตอนปลายที่ต้องการแสดงความสามารถการ Coding ขอเชิญชวนมาร่วมเปิดประสบการณ์ในการ แข่งขันเขียนโปรแกรม พร้อมชิงทุนการศึกษากว่า 10,000 บาท”

SIT Code Challenge 2017

การเรียนในปัจจุบันเราไม่สามารถที่จะหยุดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียน การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนเป็นสิ่งที่นักเรียนควรให้ความสำคัญ หรือแม้แต่การทดสอบ การแข่งขันทักษะต่าง ๆ ก็เป็นการฝึกฝนและเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเช่นกัน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องการให้นักเรียนใช้ความคิดและแก้ไขปัญหาและต่อยอดทางความรู้ให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยสามารถทำได้จริงในเชิงปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงศักยภาพของตนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. จึงได้จัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “ SIT Code Challenge 2017” ขึ้น โดยครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าแข่งขันได้ใช้ความรู้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาที่ได้รับ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีต่อทั้งนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและโรงเรียนที่ส่งทีมเข้าร่วมในการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎ กติกา วิธีการแข่งขัน และ ข้อกำหนดการแข่งขัน SIT Code 2017

ประเภทการแข่งขัน

เป็นการแข่งขันประเภททีม สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนสมาชิกทีมละ 3 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและทีม/เงื่อนไขการแข่งขัน

 1. ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 หรือ 6
 2. สมาชิกทั้ง 3 คนภายในทีมต้องมาจากโรงเรียนเดียวกัน
 3. แต่ละโรงเรียนมีสิทธิ์ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่จำกัด

การแข่งขันมีทั้งหมด 3 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 รอบทดสอบความสามารถ (Online Round)

สอบแข่งขันวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. ข้อสอบเป็น Multiple Choice เลือกตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 ข้อ มีทั้งหมด 20 ข้อ ใช้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10.00 -12.00 น.
 2. ทีมผู้แข่งขัน 1 ทีม ใช้User account ของตนเองเท่านั้นแบะเมื่อ Login เข้าระบบแล้วจะไม่สามารถเข้าระบบซ้ำได้อีก
 3. ทีมที่ผ่านเข้ารอบต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60% ของคะแนนทั้งหมด
 4. ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ ภายใน 2 วัน หลังจากจบการแข่งขัน

รอบที่ 2 Competition Round

กำหนดแข่งขันวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบดังนี้
Coding Round
สอบแข่งขันวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 -11.00 น. ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 1. ทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมดลงทะเบียนที่อาคาร SIT เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรอบ Coding ททที่ห้อง Training 1-3 ในเวลา 08.30 น.
 2. ชุดโจทย์ปัญหามีทั้งหมด 20 ข้อ แบ่งเป็นข้อยาก 4 ข้อ ปานกลาง 8 ข้อ และข้อง่าย 8 ข้อ ซึ่งมีความยากง่าย และเทคนิคการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันไป และคะแนนที่ได้แบ่งตามระดับความยาก-ง่ายของคำถาม (30, 20, 10) โดยระบบจะแสดงคำถามพร้อมกันทั้งหมด ให้ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันเลือกคำถามที่ต้องการแก้โจทย์ปัญหาให้ได้มากที่สุด (ภายในเวลา 2 ชม.)
 3. โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ในแต่ละข้อ จะประกอบด้วย
  • ชุดข้อมูลนำเข้าในโปรแกรม (Input Data)
  • ชุดข้อมูลผลลัพธ์ที่ต้องการ (Output Data)
  สิ่งที่ขาดคือ กระบวนการแก้ไขปัญหาหรือ Process ซึ่งผู้เข้าแข่งขันต้องพยายามคิด วิเคราะห์ และใช้การ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล Input เพื่อให้ได้ Output ที่กำหนดออกมาให้ได้
 4. เมื่อสามารถแก้ไขปัญหาและได้ผลลัพธ์ที่โจทย์ปัญหาต้องการแล้ว ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องส่งข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้ จากการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง source code ของโปรแกรมที่เขียนขึ้นผ่านทางระบบเว็บไซต์การแข่งขัน
 5. คำถามทั้งหมดเป็นภาษาไทย
 6. อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันใช้ภาษาได้ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อนี้เท่านั้น โดยผู้จัดการแข่งขันจะจัดเตรียมเครื่อง คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สนับสนุนดังรายการต่อไปนี้
  Language IDE
  C/C++ Dev-C/ Dev-C++/CLion
  C# Visual Studio/ReSharper
  Java Netbeans/IntelliJ
  Python PyCharm
  Go GoLand
 7. ประกาศทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 5 ทีมแรก เข้ารอบชิงชนะเลิศ (จากทั้งหมด 10 ทีม)
 8. สำหรับ 5 ทีมสุดท้ายที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Soft Skill เพื่อนำคะแนนที่ได้ไปรวมกับคะแนนรอบ Coding โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • กิจกรรมเริ่มเวลา 11.15 – 12.15 น. ณ ห้อง จำรัสฉายะพงษ์
  • 5 ทีมแรก ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้ว จะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลต่อคะแนน - กิจกรรม Soft Skill มีทั้งหมด 4 กิจกรรม กิจกรรมละ 25 คะแนน ใช้เวลากิจกรรมละ 10 นาที
  • ไม่เน้นกิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์หรือไอที
  • หลังจากจบการเข้าร่วมกิจกรรม จะนำคะแนนที่ได้ไปรวมกับคะแนนรอบ Coding และประกาศรายชื่อ 5 ทีมสุดท้ายที่ได้คะแนนมากที่สุดผ่านเข้ารอบ และ 5 ทีมแรก รวมเป็น 10 ทีม เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศ
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. ห้ามมิให้ผู้เข้าแข่งขันนำหนังสือหรือ source code ที่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าเข้ามายังห้องที่ใช้ในการจัดสอบแข่งขันโดยเด็ดขาด
 11. หากพบว่ามีการดำเนินการใด ๆ ที่อาจถือว่าเป็นการทุจริตในการแข่งขัน จะถือว่าทีมนั้นหมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการทันที
Final Round (รอบชิงชนะเลิศ)
เริ่มแข่งขัน เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง Classroom 4/2 โดยมีรูปแบบการแข่งขันดังนี้
 1. เป็นการแข่งขันแก้โจทย์ปัญหาการ Coding และส่งเฉพาะคำตอบเท่านั้น
 2. ทั้ง 10 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะถูกสุ่มให้เลือกโจทย์คำถามทีมละ 1 คำถาม โดยคำถามเป็นภาษาไทย
 3. ทีมที่มีสิทธิ์เลือกคำถาม ถูกบังคับให้ตอบคำถามนั้น ส่วนทีมอื่น ๆ สามารถไม่ตอบคำถามที่ตนไม่ได้เลือกได้ (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
 4. มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คเตรียมไว้ให้สำหรับทุกทีม ทีมละ 3 เครื่อง
 5. คำถามแต่ละข้อจะมีเวลากำกับ ทุกทีมจะต้องส่งคำตอบภายในเวลาที่กำหนด
 6. ประเภทกลุ่มความรู้ที่นำมาใช้ในการออกข้อสอบในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, ชีววิทยา และธุรกิจ ซึ่งข้อสอบจะเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับ 4 กลุ่มความรู้ที่กำหนดไว้
 7. ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุดได้รับรางวัลชนะเลิศ และทีมที่ได้คะแนนรวมรองลงมาจะได้รางวัลที่ 2 และ 3 ตามลำดับ ส่วนทีมที่เหลืออีก 7 ทีม จะได้รับรางวัลชมเชย
 8. ผู้เข้าชมการแข่งขันสามารถร่วมตอบคำถามพร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษสำหรับคนที่ตอบถูกคนแรกเท่านั้น มีทั้งหมด 10 รางวัล

รางวัลสำหรับผู้ชนะ

รางวัลชนะเลิศที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย 7 รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้าชมการแข่งขันและร่วมสนุกตอบคำถาม 10 รางวัล รางวัลละ 100 บาท

การให้คะแนน

 1. หากทีมใดตอบถูกจะได้รับคะแนนตามที่ระบุบนป้าย และหากทีมใดตอบผิดจะได้คะแนนติดลบ ส่วนทีมที่ไม่ตอบ ไม่มีคะแนน
 2. คะแนน Double point หรือคะแนนคูณสอง จะเป็นตัวพิเศษที่ซ่อนอยู่หลังป้ายคำถาม หากทีมใดตอบคำถามที่มีตัวพิเศษนี้ถูก คะแนนจากป้ายจะคูณสองทันที แต่จะไม่มีผลหากตอบผิด ส่วนทีมอื่น ถ้าตอบถูก จะได้แค่คะแนนตามป้าย ตอบผิดคะแนนติดลบตามป้าย ไม่ได้รับสิทธิ์ double point
หมายเหตุ : ทีมที่แข่งขันจะไม่ทราบว่ามีตัวพิเศษคูณสองกี่ตัว และซ่อนอยู่ที่คำถามใดบ้าง

คณะกรรมการตัดสิน

คณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถานที่จัดการแข่งขัน

รอบ Coding

Training Room 1, 2, 3, 5 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอบชิงชนะเลิศ

ห้อง Classroon 4/2 ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดการ

กำหนดการดำเนินกิจกรรม

ระยะเวลา กิจกรรม
วันนี้ – 19 มกราคม 2561 รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน
วันที่ 22 มกราคม 2561 ทดสอบความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Online Round)
วันที่ 23 มกราคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรอบ Coding และรอบ Final
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
 • 09.00 – 11.00 น. แข่งขันรอบ Coding
 • 11.15 – 12.15 น. ร่วมกิจกรรม Soft Skill (มีคะแนน) ณ ห้อง จำรัสฉายะพงษ์
 • 13.30 – 15.30 น. แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประกาศผลผู้ชนะ และพิธีมอบรางวัล
* หมายเหตุ
 • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน
 • มีอาหารว่าง และอาหารกลางวันรับรองสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีมทุกทีม

กำหนดการการแข่งขัน

“วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”
เวลา กิจกรรม
08.30 – 08.45 น. รายงานตัว และลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ณ ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
08.45 – 08.55 น. เปิดงาน ณ ห้อง Classroom ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการ
09.00 – 11.00 น. สอบแข่งขัน รอบ Coding ที่ Training Room 1, 2, 3, 5 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รอบ Coding ร่วมกิจกรรม Soft Skill ณ ลานหน้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้อง จำรัสฉายะพงษ์
13.20 น. ประกาศผลการแข่งขันรอบ Coding + Soft Skill
13.30 – 15.30 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
15.45 – 16.00 น. ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พิธีมอบรางวัล และถ่ายรูปร่วมกัน
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันที่https://sitchallenge.com/
สมัครด้วย Facebook ของหัวหน้าทีม